Chèn thông tin cơ bản vào cuối mỗi bài viết trong blog