Loại bỏ thuộc tính outline của input trong blogger