Làm trong suốt khung bình luận mới (contempo) cho blogspot