Javascript chống coppy toàn tập cho blogger và website

Javascript chống coppy toàn tập cho blogger và website

Javascript chống coppy toàn tập cho blogger và website

  Lướt qua một vòng Blog bạn bè thấy các bạn viết bài về việc Chống coppy bài viết blogspot, Chuyển hướng khi Ctrl + U - F12, Code chống chuột phải - chuột trái,...v.v...
  Mục đích: hạn chế việc đánh cắp bản quyền từ template của các bạn,...
  Hôm nay mình xin được phép tổng hợp lại đầy đủ tất cả những cách trên cho các bạn tiện sử dụng.

  Javascript chống coppy toàn tập cho blogger và website

  Code chống chuột phải và chuột trái

  Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </body>
  <script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bituotblog/disable-copy.js"></script>
  <style>
  body{
  -moz-user-select: none !important;
  -webkit-touch-callout: none!important;
  -webkit-user-select: none!important;
  -khtml-user-select: none!important;
  -moz-user-select: none!important;
  -ms-user-select: none!important;
  user-select: none!important;
  }
  </style>
  Lưu ý: Code này chỉ chống chuột phải và chuột trái, không chống đước coppy với sao chép địa chỉ hình ảnh

  Chống chuột phải

  Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  // JavaScript Document
  var message="NoRightClicking"; function defeatIE() {if (document.all) {(message);return false;}} function defeatNS(e) {if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}} if (document.layers) {document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=defeatNS;} else{document.onmouseup=defeatNS;document.oncontextmenu=defeatIE;} document.oncontextmenu=new Function("return false")
  //]]>
  </script>

  Chống chuột trái

  Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>

  <style type='text/css'>
  body{
  -webkit-touch-callout: none;
  -webkit-user-select: none;
  -moz-user-select: none;
  -ms-user-select: none;
  -o-user-select: none;
  user-select: none;}
  </style>

  Chống Ctrl + u, chống viewsourse, chống f12

  Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head>
  <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5/jquery.min.js'/>
  <script type='text/javascript'>
  checkCtrl=false $(&#39;*&#39;).keydown(function(e){
  if(e.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false  } }).keyup(function(ev){
  if(ev.keyCode==&#39;17&#39;){ checkCtrl=false } }).keydown(function(event){
  if(checkCtrl){
  if(event.keyCode==&#39;85&#39;){ return false; } } })
  </script>
  Và thay thẻ  <body> thành <body onkeydown="return false">

  CHỐNG click chuột vào hình ảnh

  Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </body>
  <script type='text/javascript'>
  $('body').on('contextmenu', 'img', function(e){ return false; });
  </script>

  Tự động chuyển hướng khi bấm ctr + u hoặc f12

  Các bạn coppy code phía dưới dán vào trên thẻ đóng </head> hoặc dưới thẻ <body>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="https://www.123share.vn/"}),shortcut.add("F12",function(){top.location.href="https://www.123share.vn/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+I",function(){top.location.href="https://www.123share.vn/"}),shortcut.add("Ctrl+S",function(){top.location.href="https://www.123share.vn/"}),shortcut.add("Ctrl+Shift+C",function(){top.location.href="https://www.123share.vn/"});
  //]]>
  </script>
  Các bạn thay link màu đỏ thành link bạn muốn chuyển hướng đến.
  Nội dung chính